Caleidoscopio Arcobaleno. Natale magico

CHF 20,70 CHF 17,60
UUnn lliibbrroo ddaa ccoolloorraarree aa tteemmaa nnaattaalliizziiooaaddaattttoo aa ttuuttttee llee eettàà,, ppeerr ffaarree iinn mmooddoocchhee ii ppeennssiieerrii aaccccuummuullaattii dduurraannttee llaaggiioorrnnaattaa ssii aalllloonnttaanniinnoo..PPiiùù ddii ttrreennttaa mmeerraavviigglliioossee iilllluussttrraazziioonniiiinn bbiiaannccoo ee nneerroo ddaa ccoolloorraarree ppeerr ddaarreessffooggoo aallllaa pprroopprriiaa ccrreeaattiivviittàà..UUnn mmoonnddoo mmaaggiiccoo aa ccuuii ddaarree vviittaa ccoonn iiccoolloorrii bbrriillllaannttii ddeeii ppeennnnaarreellllii ee ddeellllaaccoollllaa iinn ggeell gglliitttteerraattoo..
aggiungi al carrello
EAN: 9788847739581
Autore: AA.VV.
Editore: CALEIDOSCOPIO ARCOBALENO
Generi: Bambino

Libri correlati

(premi Invio o Esc per uscire)